תקנון פעילות "הסטורי היצירתי שלי " בחסות הנסיך הקטן
1. כללי
א. בין התאריכים 11.7-10.9/22   תערוך חברת הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ פעילות  בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם הנושאת את השם "הסטורי היצירתי שלי" פעילות נושאת פרסים בין גולשי העמוד.
ב. במסגרת הפעילות יוזמנו הגולשים לצלם סטורי יצירתי עם הילד/ה שלהם, לבצע עוקב לעמודים של טומי טיפי ולהעלות את הסרטון בסטורי עם אפשרות לשתף.
ג. מתוך הגולשים שישתתפו בפעילות ובהתאם לתקנון זה ייבחרו שלושה  זוכים ע"י חברת הנסיך הקטן. על פי קריטריונים כמו מקוריות, יצירתיות, הומור וכו' ואלו יזכו בפרסים המצוינים בפוסט הפעילות.
ד. האמור בסעיף 1 זה מהווה תיאור כללי. על המשתתפים לקרוא בעיון את התנאים המפורטים בתקנון טרם השתתפותם בפעילות.


הוראות כלליות
2. הגדרות למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
א. "עורכת הפעילות" או "החברה" - הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ
ב. "מוסרת הפרס" – הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ
ג. "הוראות הפעילות" - ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.
ד. "משתתף/ת בפעילות" - משתתף הוא מי שהגדירה עורכת הפעילות כמי שמתאפשר לו לקחת חלק בפעילות זו, כפי שמפורט בסעיף 4 להלן.
ה. "הפרסום" – ביום _11.7.22 בעמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם של עורכת הפעילות.
ו. "הפעילות" – העלאת סטורי לעמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם של עורכת הפעילות לבחירת משתתפים שיזכו בפרס מתנת מוסרת הפרס.
ז. "הפרס" – GIFTCARD בסך  200 ₪ .
ח. "זוכה בפרס" - משתתפים במבצע אשר עומדים בתנאי ההשתתפות כפי שמופיעים בתקנון זה.
ט. "תקופת הפעילות" - התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.
י. לשון זכר או נקבה בתקנון זה הינה לנוחיות בלבד. התקנון פונה לשני המינים כאחד.


3. תקופת הפעילות
הפעילות בתוקף החל מיום 11.7.22 וכלה ביום 10.9.22 (עד לשעה 24:00).


4. התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס:
ההשתתפות בפעילות מותרת לכל חבר עמוד "הנסיך הקטן/טומי טיפי" בפייסבוק, או באינסטגרם המחזיק בפרופיל פייסבוק אישי או בפרופיל אינסטגרם אישי, פעיל ואמיתי, המייצג אותו ואותו בלבד. פרופילים עסקיים, כפולים, מזויפים, וכאלה שאינם מייצגים אדם אמיתי ופרטי - לא יכולים להשתתף בפעילות זו.
למען הסר ספק מדובר בעמוד הפייסבוק או בעמוד האינסטגרם בלבד.
על מנת לזכות בפרס יש לרשום בסטורי @הסטוריהיצירתישלי
ויתור תביעות ו/או טענות
המשתתף בפעילות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד חברת הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ, מוסרת הפרס ו/או מי מטעמן בגין השתתפות בפעילות ו/או בכלל.


5. בחירת זוכה
עם סיום הפעילות תבחר עורכת הפעילות את הזוכים אשר רשמו את הסטורי שגרף נכי הרבה צפיות, והיה יצירתי ביותר.
עורכת הפעילות תפרסם בתאריך 12.10.22 בעמוד האינסטגרם את שמות הזוכים. החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכים בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותירו, ואולם, במידה ולא ייווצר עם מי מהזוכים קשר תוך 48 שעות ממועד זכייתו ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
בסעיף זה, "יצירת קשר":
קיום שיחה בפועל עם הזוכה. פרסום פרטי הזוכה בפרס הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.


6. פירוט הפרסים
כרטיסGIFTCARD  בסך 200 ₪ לכל זוכה – סך הכל 3 זוכים.


7. אחריות:
א. התקנון יימצא במשרדי חברת הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ ניתן לעיין בתקנון זה באתר  עורכת הפעילות
ב. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מוסרת הפרס ו/או מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
ג. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני הפעילות ו/או אופי הפעילות ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.
ד. למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון הפייסבוק ו/או אינסטגרם בעמוד עורכת הפעילות יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
ה. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות, לרבות בכל הקשור התגובה והתיוג שבחר לעשות כחלק מהשתתפותו בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מוסרת הפרס ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות לכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף (לרבות עוגמת נפש), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר נגרמו ו/או יגרמו למשתתף עקב ו/או בקשר עם השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות או בכל חלק ממנה ו/או עם הזכייה או אי-הזכייה בפרס ו/או בקשר עם פרסום התוכן בעמודי עורכת הפעילות ו/או בקשר עם נזק כלשהו שנגרם למשתתף על ידי צד שלישי כלשהו בעמודי עורכת הפעילות..


8. שונות
א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה ולהיפך.
ב. עורכת הפעילות תהא רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי מבצע, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס.
ג. תוצאות הפעילות יפורסמו בעמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם של טומי טיפי ובניוזלטר כאמור.
ד. תוצאות הפעילות הינן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.
ו. למען הסר ספק יובהר, כי עורכת הפעילות מחויבת אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.


פרטיות
9. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
10. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
11. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של עורכת הפעילות, וכי הוא ישמש אותה בין היתר לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת info@first-steps.co.il או באמצעות לחיצה על קישור מתאים בגוף המייל.
12. ידוע למשתתף והוא מאשר כי עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.
כללי
13. עורכת הפעילות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
15. עורכת הפעילות ו/או מוסרת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.
14. עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
15. חרגה עורכת הפעילות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
16. כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בתל אביב
 
תקנון הנסיך הקטן

מבוא
• אתר הנסיך הקטן המופעל ע"י חברת הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ משמש בתור אתר מכירות לרכישת צעצועים ומוצרי תינוקות.
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה
• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בתיאום מראש בטלפון מול חברת הנסיך הקטן בטלפון 08-9426633 בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי או אישור הבנק לקבלת התשלום.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת ויכולה לשנות מבצעים או להפסיקם וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

החזרות וביטולים
מדיניות ביטול היא מיום קבלת המוצר ודמי ביטול 5% או 100 ₪ וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן
• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה.
(טלפון 08-9426633, דוא”ל info@littleprince.co.il.)
במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
• במקרה של ביטול העסקה לאחר יציאת המשלוח ממשרדי החברה, יחוייב הלקוח בסכום של 50 ₪ ובהצגת חשבונית קניה.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.


אספקה והובלת המוצר
• מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקים - אנחנו עושים את כל המאמצים להגיע לפני, אין להתקשר לבדוק.
• משלוחים מעבר לקו הירוק יתבצעו בתשלום נוסף ו/או לא ישלחו בכלל (יש לוודא מראש מול שירות הלקוחות שניתן לבצע את המשלוח למקום המבוקש).
• החברה לא תהיה אחראית על איחור בזמן האספקה ללקוח במידה ולא יהיה מענה טלפוני מצד הלקוח לקבלת המשלוח.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ניתן לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממשרדי החברה בתיאום מראש.

אחריות ושירות
• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות של האתר מכירות הנסיך הקטן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר או שימוש שלא על – פי הוראות יצרן, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
• לקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 08-9426633.

אבטחת מידע ופרטיות
•חברת הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ, רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף לצד שלישי, המידע ישמש למטרות שיווקיות. הלקוח רשאי להפסיק את הדיוור בכל עת.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני
• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט
• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוזות תל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

שירות לקוחות
• לפרטים נוספים שירות הלקוחות ישמח לסייע לכם בשעות הפעילות: א’ – ה’ בין השעות 11:00-16:00
בטלפון 08-9426633 או בדוא”ל info@littleprince.co.il..
ט.ל.ח