... ... דלג לתוכן הראשי
grantButton.addEventListener("click", function() { localStorage.setItem("consentGranted", "true"); function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'update', { ad_user_data: 'granted', ad_personalization: 'granted', ad_storage: 'granted', analytics_storage: 'granted' }); }); // Load gtag.js script. var gtagScript = document.createElement('script'); gtagScript.async = true; gtagScript.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-TK7CMBNG84'; var firstScript = document.getElementsByTagName('script')[0]; firstScript.parentNode.insertBefore(gtagScript,firstScript);

הנסיך הקטן בע"מ 

תקנון השתתפות בפעילויות Facebook ו-Instagram

הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ ח"פ 511970493 )להלן: "הנסיך הקטן בע"מ(" מפעילה את עמוד ה- Facebook ואת עמוד ה- או Instagram המוגדרים להלן ועורכת מעת לעת תחרויות ופעילויות, נושאות ושאינן נושאות פרסים, בקרב אוהדי עמודי הFacebook- והInstagram- של הנסיך הקטן בע"מ ")הפעילויות", "הפעילות")  וביחיד, לכל פעילות.
תקנון זה מסדיר את כללי ההשתתפות בפעילויות אשר לא הוסדר לגביהן תקנון ספציפי, שאז יגברו הוראות התקנון הספציפי לגבי אותה פעילות.
** השתתפות בפעילויות מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכלל הוראות התקנון. משתתף שאינו מקבל את איזו מהוראות התקנון מתבקש שלא לקחת חלק בפעילויות.
 
1.  הגדרות:
 
"עמוד  ה-Facebook" דף האוהדים של הנסיך הקטן בע"מ ב Facebook- שכתובתו
https://www.facebook.com/littleprince.co.il/
"עמוד ה-Instagram" דף האוהדים של הנסיך הקטן בע"מ ב-Instagram שכתובתו https://www.instagram.com/littleprinceisrael/
"הפרס" ככל שקיים בכל פעילות ופעילות, כמות הפרסים, יוגדרו בפוסט ההכרזה על הפעילות. הפרס הוא אישי לזוכה בלבד ואינו ניתן להסבה או שינוי או החלפה או המרה.
"משתתף" כל אדם מעל גיל ,18 תושב מדינת ישראל, בעל פרופיל אישי פעיל באתר Facebook ו/או Instagram )לפי העניין( אשר הקליק LIKE או FOLLOW בעמוד הFacebook- ו/או ה- Instagram )לפי העניין) ואשר פעל בהתאם להוראות והנחיות תקנון זה, למעט הנסיך הקטן בע"מ, מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם, וכל גוף/אדם אחר שאינו עונה להגדרת משתתף לעיל.
"תקופת פעילות" כמצוין בכל פוסט הכרזה על פעילות.
"פוסט הכרזה על הפעילות" הודעת הנסיך הקטן בע"מ על פתיחת הפעילות הספציפית.
 
 
2. תנאי השתתפות בתחרות:
2.1  עצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה .
2.2 בהתאם לנקבע בפוסט ההכרזה על הפעילות הספציפית, המשתתפים יהיו רשאים להעלות פוסטים ו/או התייחסויות ו/או תמונות ו/או סרטונים וכיוב,' לפי העניין, ובלבד שאין בכך הפרת זכויות כלשהן של צד שלישי ו/או שאינם הולמים לדעת הנסיך הקטן בע"מוהעלאתם נעשית כדין.
2.3 פרטי המשתתף הינם בהתאם למשתמש עמוד הFacebook- ו/או ה- Instagram (לפי העניין) הרשום. כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת בלבד בכל פעילות אלא אם נקבע אחרת בפוסט ההכרזה על הפעילות.
2.4 רק הודעות שפורסמו ונקלטו בפועל בעמוד ה-Facebook ו/או ה-Instagram (לפי העניין) בתקופת הפעילות הספציפית יוכלו להשתתף באותה פעילות. 
2.5 הנסיך הקטן בע"מ רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, למחוק הודעות בוטות ו/או פוגעות ו/או שאינן הולמות את בעמוד הFacebook- ו/או ה- Instagram (לפי העניין), לפי שיקול דעתה, הודעות אשר נמסר לה כי הן מפרות זכויות צד שלישי ו/או לפסול הודעות כאמור מהשתתפות בפעילות זו או אחרת, הכל על פי שיקול דעתה ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה כלפי ו/או בקשר עם הנסיך הקטן בע"מ. משתתף אשר העלה תוכן הפוגע בזכויות צד שלישי יישא באחריות הבלעדית והמלאה לכל טענה ו/או נזק כאמור, ככל שיתרחשו, ומתחייב לשפות את הנסיך הקטן בע"מ בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק הנסיך הקטן בע"מ תידרש לשלם בגין ובקשר עם העלאה כאמור.
2.6  השתתפות בפעילות זו כאמור מהווה הסכמה פוזטיבית לתנאי זה, מבלי לגרוע מיתר תנאי תקנון זה.
2.7 בתום תקופת הפעילות שנקבעה בפוסט ההכרזה על הפעילות, תבחר הנסיך הקטן בע"מ את הזוכים באותה פעילות הספציפית, ככל שמדובר בפעילות הכוללת תחרות שבצידה זכייה, בהתאם להגדרת הפעילות. למשל, על ידי בחירת ההודעות, פוסטים, תמונות, כיו"ב ', לפי העניין, המיוחדים והמקוריים ביותר אשר נקלטו בעמוד ה-Facebook ו/או ה-Instagram (לפי עניין) במסגרת אותה פעילות. בחירת הזוכים הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנסיך הקטן בע"מ ובכפוף לאמור בסעיף 2.4 לעיל. לא ניתן לערער על תוצאות בחירה זו ואלה סופיות.
2.8 הנסיך הקטן בע"מ או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש בתוכן או במידע שיתקבל מהמשתתף בפעילות )לרבות בפוסטים, בתכנים, בהתייחסויות, בתגובות, בתמונות, בסרטונים וכיו"ב( בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנסיך הקטן בע"מ, ובכלל זה פרסום מסחרי, העתקה, שכפול, שידור הצגה בציבור וכל פעולה שבעל זכויות יוצרים ראשי לעשות בתוכן על פי דין, מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תשלום או תגמול וללא הגבלת זמן.
2.9 הודעה על הזוכים תימסר לזוכים שנבחרו באמצעות פרטי הקשר של המשתמש הזוכה בעמוד ה-Facebook ו/או ה- Instagram (לפי העניין) ו/או באמצעות הודעה פרטית בעמוד ה- Facebook ו/או ה-Instagram (לפי העניין) ("הודעת זכייה").
2.10 משתתף אשר לא ניתן יהיה ליצור עימו קשר ו/או לא השיב להודעת הזכייה בתוך 7 ימים ממתן הודעה, תפסל זכייתו ולא תהיינה לו כל טענה כלפי הנסיך הקטן בע"מ. רישומי הנסיך הקטן בע"מ לעניין מסירת הודעה יהוו ראיה חלוטה למסירת הודעה. במקרה של פסילת זכייה כאמור תהיה הנסיך הקטן בע"מ רשאית להעביר את הזכייה למשתתף הבא העונה לדרישות זכייה ועונה על כל תנאי התקנון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של  הנסיך הקטן בע"מ.
2.11 
הפרס יישלח לזוכים שנוצר עימם קשר כאמור לעיל לפי תנאי כל פעילות. פרס שלא מומש בתקופה שנקבעה למימושו יימחק מבלי שיהיה בכך לזכות את המשתתף אשר קיבל הודעת זכייה לגביו באיזו זכות או תחליף.
2.12  האחריות על מימוש הפרס מרגע קבלת הודעת הזכייה, טיבו וכיוב' הינה על ספק הפרס אשר נקבע לפעילות הספציפית בפוסט ההכרזה על הפעילות, בהתאם לפעילות (למשל רשת בתי הקולנוע המספקת פרס מסוג כרטיסי קולנוע, המסעדה/בית האוכל המספק פרס מסוג ארוחה וכיוב) בלבדבכל טענה ו/או שאלה בקשר עם מימוש הפרס ניתן לפנות אל ספק הפרס.
2.13 שובר ו/או אישור זכייה מכל סוג שאבד ו/או נגנב וכיוב' לא ניתן לשחזור ולא יוחלף.
2.14 ל-הנסיך הקטן בע"מ שמורה הזכות לפסול על-פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בכל פעילות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או במקרה של התבטאויות בלתי מכובדות של משתתף ו/או הפרת זכות של צד שלישי כלשהו, הכול לפי שיקול דעתה
2.15 ככל שתחול חבות במס כלשהו בקשר עם הפרס, אם מחולק פרס באותה פעילות ספציפית, זו תחול על הזוכה בפרס. הנסיך הקטן בע"מ רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שנדרש לשלם, על פי דין, כתנאי לקבלתו, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה.
2.16 ככל שלא ייקלטו נתונים ו/או הודעות בשל תקלה ברשת בתקשורת ו/או האינטרנט ו/או כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי להפריע או למנוע השתתפות בפעילות, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנסיך הקטן בע"מ ו/או מי מטעמה ואלה לא יחובו בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק מכל זוג, ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות ולא תעמוד נגד מי מהם כל טענה בהקשר זה.

2.17 הנסיך הקטן בע"מ שומרת על זכותה לשנות את תנאי תקנון זה מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף להוראת כל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור ככל שיבוצעו תפורסם בעמוד ה- Facebook ו/או Instagram (לפי העניין) סמוך למועד השינוי.
2.18 על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או מחלוקת משפטית בקשר עם תקנון זה ו/או פעילות כזו או אחרת יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו או במחוז מרכז - רחובות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות הספציפית, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.19 למען הסר ספק יובהר כי הפעילות נערכת לצרכי משחק והנאה בלבד ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז .1977
2.20 הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת הנסיך הקטן בע"מ לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם הנסיך הקטן בע"מ לכל משתתף להציע ל- הנסיך הקטן בע"מ את השתתפותווזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
2.21 מקרה של אירוע שאינו בשליטת הנסיך הקטן בע"מ, אשר יצריך לדעת הנסיך הקטן בע"מ את דחיית הפעילות ו/או ביטולה, הנסיך הקטן בע"מ תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לדחיית הפעילות לאחר תום אירוע כאמור או לביטולו.
2.22 שימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם  בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין.
 
נתראה בעמוד ה- Facebook ו/או ה- Instagram של הנסיך הקטן בע"מ! 

 
תקנון הנסיך הקטן

מבוא
• אתר הנסיך הקטן המופעל ע"י חברת הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ משמש בתור אתר מכירות לרכישת צעצועים ומוצרי תינוקות.
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה
• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בתיאום מראש בטלפון מול חברת הנסיך הקטן בטלפון 08-9426633 בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי או אישור הבנק לקבלת התשלום.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת ויכולה לשנות מבצעים או להפסיקם וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

החזרות וביטולים
מדיניות ביטול היא מיום קבלת המוצר ודמי ביטול 5% או 100 ₪ וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן
• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה.
(טלפון 08-9426633, דוא”ל info@littleprince.co.il.)
במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
• במקרה של ביטול העסקה לאחר יציאת המשלוח ממשרדי החברה, יחוייב הלקוח בסכום של 50 ₪ ובהצגת חשבונית קניה.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.


אספקה והובלת המוצר
• מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקים - אנחנו עושים את כל המאמצים להגיע לפני, אין להתקשר לבדוק.
• משלוחים מעבר לקו הירוק יתבצעו בתשלום נוסף ו/או לא ישלחו בכלל (יש לוודא מראש מול שירות הלקוחות שניתן לבצע את המשלוח למקום המבוקש).
• החברה לא תהיה אחראית על איחור בזמן האספקה ללקוח במידה ולא יהיה מענה טלפוני מצד הלקוח לקבלת המשלוח.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ניתן לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממשרדי החברה בתיאום מראש.

אחריות ושירות
• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות של האתר מכירות הנסיך הקטן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר או שימוש שלא על – פי הוראות יצרן, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
• לקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 08-9426633.

אבטחת מידע ופרטיות
•חברת הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ, רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף לצד שלישי,. ידוע למשתמש באתר והוא נתן הסכמתו לכך שפרטיו ,כפי שהם נמסרו על ידיו , ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת. הלקוח רשאי להפסיק את הדיוור בכל עת.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני
• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט
• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוזות תל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

שירות לקוחות
• לפרטים נוספים שירות הלקוחות ישמח לסייע לכם בשעות הפעילות: א’ – ה’ בין השעות 11:00-16:00
בטלפון 08-9426633 או בדוא”ל info@littleprince.co.il..
ט.ל.ח